Sekvenční vstřikování

sekven?ní vst?ikování

Komponenty LOVATO EASY FAST Direct Injection

1. ?ÍDÍCÍ JEDNOTKA LOVATO EASY FAST Direct Injection

?ídí v závislosti od p?ijímaných signál? z benzínové ?ídící jednotky vst?ikova?e dávkující pot?ebné množství paliva do motoru.
Lovato Easy Fast DI spolupracuje s benzínovou ?ídící jednotkou na základ? komunikace p?es OBD konektor a sm?s je tedy korigována pomocí benzínových korekcí.

Adidas Yung 1 Price,b37615 Kanye West Nostalgic Vintage Wind Unisex Adidas Yung 1 Price,b37615 Kanye West Nostalgic Vintage Wind Unisex

2. REDUKTOR LOVATO RGJ

Regulátor tlaku je za?ízení, které umož?uje snížení tlaku LPG paliva na požadovanou hodnotu a vypa?ova? umož?uje odpa?ení tekutého paliva. Protože tento proces je provázen snížením teploty, je vypa?ova? napojen na vnit?ní chladící okruh motoru, ze kterého odebírá teplo. Vlastní provoz regulátoru tlaku / vypa?ova?e je závislá na chodu motoru, resp. na zm?nách podtlaku v sacím potrubí.

3. MAP SENZOR

Sníma? MAP snímá tlak vzduchu v sacím potrubí (absolutní tlak). Tato informace je pot?ebná pro výpo?et délky otev?ení vst?ikova?? LPG. Jeho sou?ástí je integrovaný sníma? teploty plynu, tlaku plynu a filtr plynné fáze.

4. VST?IKOVA? LOVATO KP

Na základ? signál? z ?ídící jednotky, zm?nou délky vst?iku, dávkují množství LPG paliva ve správném pom?ru k nasávanému vzduchu pro korektní chod motoru. Jsou velmi p?esné a nevyžadují nastavování.

5. P?EPÍNA? LOVATO EASY FAST - BENZÍN / PLYN

Umož?uje ?idi?i zvolit druh paliva pro momentální provoz. Ovládací modul se skládá z micro spína?e pro volbu druhu paliva a LED kontrolek signalizace aktuálního stavu paliva v LPG nádrži (podle výbavy vozidla).