Popis systému LPG

Jak funguje jízda na LPG se systémem sekven?ního vst?ikování LOVATO EASY FAST OBD

Na p?ístrojové desce ve Vašem zorném poli je umíst?n micro p?epína?, jimž zvolíte druh paliva na který chcete jezdit. Pokud se p?epína? nachází v poloze benzín, je možná jízda pouze na benzín a na p?epína?i svítí pouze oranžová LED dioda.V p?ípad? ,že zvolíme automatickou polohu, znamená to, že po nastartování motoru je za?ízení p?ipraveno pro automatické p?epnutí na LPG. V této automatické poloze plynový systém ?eká na zah?átí motoru cca 35 °C a po té se p?epne na LPG. P?echod z benzínu na plyn je hladký a zm?nu zaznamenáte pouze na p?epína?i. Na jaké palivo práv? jedete je signalizováno LED diodami - benzín oranžovou

a LPG zelenou. P?epína? rovn?ž umož?uje indikaci množství paliva v plynové nádrži pomocí LED diod. P?i nedostatku plynu v nádrži dojde k poklesu tlaku plynu a systém p?epne zp?t na benzín. Tato zm?na je signalizována akustickým pípnutím a rovn?ž za?ne problikávat p?epína?. Tuto zm?nu sta?í jen potvrdit stla?ením p?epína?e. Po natankování LPG je nutno op?t zvolit na p?epína?i automatickou polohu. Systém si sám automaticky hlídá servisní intervaly.