Přestavby na E85

Profesionální p?estavby vozidel na BIOETHANOL E85

Ve spolupráci se spole?ností FLEXCAR provádíme p?estavby vozidel na E85. Používáme první jednotku v ?R schválenou Ministerstvem dopravy pro hromadnou p?estavbu vozidel na ethanol E85. Jednotku lze nainstalovat do jakéhokoliv benzínového vozidla s nep?ímým vst?ikováním. Jednotka se po p?estavb? zapisuje do technického pr?kazu. Vyhnete se tak v budoucnosti p?ípadným problém?m na STK. Díky automatickým ?idl?m paliva, teploty a otá?ek m?žete jezdit na ethanol E85, benzín, nebo na libovolnou sm?s t?chto paliv s vylepšenou funkcí studeného startu a spot?eby.

  • jako jediná je v ?R schválená Ministerstvem Dopravy ?R pro p?estavbu vozidla
  • prošla testy akreditované zkušebny Dekra
  • zapisuje se do technického pr?kazu jako zm?na paliva (Benzín + Ethanol E85)
  • má p?ímo sníma? paliva, který rozpozná p?esný pom?r ethanol/benzín a podle toho reguluje vst?ikování sm?si – lepší spot?eba a chod motoru
  • lepší studené starty a spot?eba díky ?idl?m teploty a otá?ek vypo?ítává p?esnou dávku pro vst?ikování
  • nepoznáte že ji na aut? máte nainstalovanou
  • kabeláž s konektory pro vst?iky je odnímatelná
  • je vyráb?ná v N?mecku se 100% kvalitou