Dekarbonizace obecně

BG – profesionální dekarbonizace motor?

Motor každého automobilu se po ?ase za?ne zanášet karbonovými úsadami, které vznikají spalovaním paliva a ?áste?n? i maziva v prostoru motoru. Tyto úsady snižují výkon motoru a zvyšují spot?ebu paliva. Odstran?ní t?chto úsad se nazývá dekarbonizací.

Problém:

Úsady za?nou postupn? zanášet sací a výfukové ventily, vst?ikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor, což zp?sobuje ztrátu síly motoru, pokles kompresních tlak? a tím i výkonu motoru, nepravidelné zážehy, klepání motoru, špatné startování.

?ešení:

Dekarbonizace

dekarbonizace

Co je to dekarbonizace? Odstran?ní úsad v motoru. D?sledkem dekarbonizace jsou:

  • ?isté vst?ikovací trysky
  • ?istá spalovací komora
  • ?isté ventily
  • Odstran?ní úsad ze spalovací komory
  • Rovnováha mezi palivem a vzduchem v systému

Okamžitý ú?inek výrobk? BG

Odstra?ují problémy p?i startování a nepravidelný chod motoru. Obnovují funkci vst?ikovacích trysek. Snižují emise. Zvyšují výkon a kompresi. Prodlužují životnost katalyzátor? a filtr? pevných ?ástic. Snižují spot?ebu paliva. Zmenšují klepání motoru p?i volnob?hu.
 
Pro dekarbonizaci vyvinuli technici americké firmy BG Products, Inc.speciální chemicko-technické kapaliny, které regenerují motor a snižují provozní náklady vozu. Produkty BG jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobil? Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.
 
Výrobky BG jsou speciáln? sestavené chemicko-technické p?ípravky, pouze pro profesionální použití. Neobsahují alkohol a nejsou to aditiva, takže interval servisu dekarbonizace je vždy po ujetí 30 000 - 60 000 km ( dle požadovaného servisu nebo p?i vyskytnutí obtíží - snížený výkon, vysoké emise, vysoká spot?eba paliva, nepravidelný chod motoru, špatné starty, atd.).
 
Pro profesionální SERVIS DEKARBONIZACE je také k dispozici p?ístroj, díky kterému aplikace není náro?ná na prostor, ?as ani pracovní sílu. Bez jakéhokoliv rozebírání motoru, b?hem 50 minut a složité mechanické procedury.

 

Hi, I'm BessContac China Shoes Supplier only Whatsapp +8618281011648ask for our catalogs and prices, we have low wholesale prices
Fotogalerie: